Обяви

  Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършването на оценка на въздействието върху околната среда „АГУШ АУТО” ЕООД


  ОБЯВЯВА: Инвестиционно намерение за изграждане на „Преустройство на част от съществуваща сграда в автосервиз в УПИ ХХХV /с идентиф. № 47096.501.2001.1/, кв. 29 по ПУП на с. Манолич, община Сунгурларе”