Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Отглеждане на сладководни традиционни видове риба в язовир  с идентификатор 44029.43.55 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе“

с инвеститор: ЕТ” Емо 78-Емил Дюлгерски"

Местоположение на инвестиционното предложение: язовир с идентификатор 44029.43.55 по КК на с. Лозарево, община Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул. ”Г.Димитров" № 10.

Дата: 01.09.2022г.