Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

  Община Сунгурларе

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  „Водовземане от река Луда Камчия с координати Х=4623385.188 и У=559411.618 и изграждане на поливна система за напояване до 1006 дка земеделски земи в землището на с. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30,32-34, 45-46, 58-61,69-71, масив 225, имоти 1-9,13,15-17,19, 21-29, 32, 34, 36, 39-46, 48-72 и масив 230, имоти1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59 , община Сунгурларе“

  с инвеститор : „БМД Агро“ Е ООД

  Местоположение на инвестиционното предложение : землището на с. Съединение, масив 220, имоти 1-4, 19-30,32-34, 45-46, 58-61,69-71, масив 225, имоти 1-9,13,15-17,19, 21-29, 32, 34, 36, 39-46, 48-72 и масив 230, имоти1-10, 12, 13, 16, 17, 42-46, 51, 54, 55, 58, 59 , община Сунгурларе

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

  Дата:29.08.2022г.