Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

  Община Сунгурларе

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ I, кв.115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе“

  с инвеститор : „Атаген-2020“ ООД

  Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ I, кв.115 и УПИ III, кв. 116 по плана на град Сунгурларе, община Сунгурларе

  В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

  

  Дата:29.08.2022г.