Обяви

О Б Я В А

 

  Общинска служба по земеделие – Сунгурларе на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Сунгурларе, че към 02.08.2022г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

  Регистърът съдържа данни за:

  1. номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта), площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание за ползването, за които са подадени декларации и заявления за участие в споразумение;

  2. имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

  Обявата за изготвените предварителни регистри е обявена в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие".

  Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица.

  Общинската служба по земеделие предоставя предварителния регистър и картата на границите на масивите заедно с декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 на председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ в срок до 15 август.

 

Регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ