Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Община Сунгурларе

  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

  „Създаване на трайни насаждения от ябълки в едно със система за защита от градушки, птици и насекоми, закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане, подмяна и автоматизиране на съществуваща система за капково напояване в имоти с идентификатори 17909.60.27, 17909.60.28, 17909.60.29, 17909.60.30, 17909.60.31, 17909.60.32 по КК на с. Грозден, местност „До село“, имоти с идентификатори 17909.70.1, 17909.70.2, 17909.70.3, 17909.70.5, 17909.70.6, 17909.70.7, 17909.70.8, 17909.70.9, 17909.70.10, 17909.70.11, 17909.70.21 и 17909.70.22 по КК на с. Грозден, местност „Кьоклюка“, община Сунгурларе“

  с инвеститор : „Фрукто БГ“ ООД

  Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ IV-81, кв.33 с. Климаш, общ. Сунгурларе

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

  Дата:22.12.2021г.