Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кафе-сладкарница с работилница за изготвяне на сладкарски изделия в УПИ IV-81, кв.33 с. Климаш, общ.Сунгурларе“

с инвеститор : Джамил Ибрям

Местоположение на инвестиционното предложение : УПИ IV-81, кв.33 с. Климаш, общ. Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:24.11.2021г.