Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„НАпояване чрез три броя лентови дъждовни инсталации на масиви 44 и 48 в землището на с.Лозарево и с.Черница, община Сунгурларе“

с инвеститор : ЕТ „Христо Рахнев – Чавдар Стефанов“

Местоположение на инвестиционното предложение : масиви 44 и 48 в землището на с.Лозарево и с.Черница, община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата:03.11.2021г.