Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Създаване на овощна градина и изграждане на капково напоителна система в имот с идентификатор 12591.100.128 по КК на с. Вълчин местност „Мерата“, общ. Сунгурларе““

с инвеститор: „АПК – Павликянов“ ЕООД

Местоположение на инвестиционното предложение: в имот с идентификатор 12591.100.128 по КК на с. Вълчин местност „Мерата“, общ. Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров" № 10.

Дата: 14.10.2021г.