Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Основен ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща сграда - читалище.“

  Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I, кв.22 по ПУП на с.Лозарево, община Сунгурларе.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

  Дата:08.09.2021г.