Обяви

Съобщение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

„Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води по поречието на р.Садовска река, имот №03959.48.3(стар номер 000177),с.Бероново и с.Дъбовица, р.Луда Камчия имот №83137.33.85(стар номер 000085),община Сунгурларе“

с възложител: ЕТ „Полиграф – Георги Михайлов“

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк: www.riosvbs.com, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :15.06.2021г.