Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

  “Реконструкция на покрив и саниране на съществуваща сграда/поликлиника/ в УПИ I-5, кв.16 по ПУП на гр.Сунгурларе“

  Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ I-5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе община Сунгурларе.

  В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров" № 10.

  Дата: 01.07.2021г.