Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Сунгурларе съобщава на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

“Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на община Сунгурларе, подобект: ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение - Външна спортна площадка”

  Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ III-за училище  кв. 21 по плана на с. Съединение община Сунгурларе.

  В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул. ”Г. Димитров" № 10.

  Дата:30.06.2021г.