Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе съобщава, че в «Държавен вестник» бр.48 от 08.06.2021г. е обнародвано Решение №163 от 19.05.2021г. на Общински съвет Сунгурларе, с което същият е одобрил проекта за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 29, 30 и улица с о.т. (осови точки) 26-80 по ПУП на с. Славянци, община Сунгурларе, обл. Бургас, като отпада предвидената с плана улица с о.т.26-80 и се запазва съществуващата на място улица, която се проектира с о.т.26А-26Б-26В-81, както и промяната на дворищната регулация на част от УПИ (урегулираните поземлени имоти) в двата квартала и преномерирането на част от УПИ в променения квартал 30.

  Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2 стая 18. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” (до 08.07.2021г. включително) чрез Община Сунгурларе пред Административен съд – Бургас.