Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Ремонт и разширяване на съществуваща детска градина в УПИ 1, кв. 11 по плана на с. Чубра, община Сунгурларе.“

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ 1, кв. 11 по плана на с. Чубра

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:26.05.2021г.