Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 Община Сунгурларе

 

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

 

„Изграждане на предприятие за производство на дистанционен взривател с радиоелектронно управление ВЕР-82 в имот с идентификатор 44029.112.20  по КККР на с.Лозарево, общ.Сунгурларе“

 

с възложител : „ Уотър Стоун“ ЕООД

 

Местоположение на инвестиционното предложение : землище с.Лозарево, имот с идентификатор 44029.112.20  по КККР на с.Лозарево

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата:07.05.2021г.