Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  ДО: ХРИСТО АТАНАСОВ СПАСОВ

 

  С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че съгласно Заповед на Кмета на Общината сте изключени от картотеката на Община Сунгурларе, на нуждаещите се от жилище граждани.

  Ако в 14-днeвeн срок от поставяне на съобщението на информационното табло в сградата на Община Сунгурларе не се явите в отдел „Общинска собственост” за получаване на Заповед, същата са счита за редовно получена.

 

Дата на поставяне                        Дата на сваляне
на съобщението:                         на съобщението:

 

26.03.2021г.

Мл.екперт ”ЖН И НО”