Обяви

Съобщение

 

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за инвестиционно предложение:

 „Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води по поречието на р. Садовска река, имот №03959.0.177, землище с. Бероново и землище с. Дъбовица, р. Луда Камчия, имот №83137.0.85“  

 с възложител: ЕТ „Полиграф – Георги Михайлов“

 Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/35240

 В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

 

Дата :11.03.2021г.