Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО: СТЕФКА МАРИНОВА ПАЛАЗОВА

 

        РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА

 

        ДИЯНА КОСТОВА СТОЯНОВА

 

        СТОЙЧО МИТКОВ СТОЯНОВ

      

 

       С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че съгласно Заповеди на Кмета на Общината сте изключени от картотеката на Община Сунгурларе, на нуждаещите се от жилище граждани.

       Ако в 14-днeвeн срок от поставяне на съобщението на информационното табло в сградата на Община Сунгурларе не се явите в отдел „Общинска собственост” за получаване на Заповед, същата са счита за редовно получена.

 

Дата на поставяне                                                     Дата на сваляне

на съобщението:                                                        на съобщението:

 

10.03.2021г.

 

Мл.екперт”ЖН И НО”