Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 17 от 26.02.2021г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за  изработен проект за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 29, 30 и улица с о.т. (осови точки) 26-80 ПУП с. Славянци, община Сунгурларе, обл. Бургас, като отпада предвидената с плана улица с о.т.26-80 и се запазва съществуващата на място улица, която се проектира с о.т.26А-26Б-26В-81, както и се променя дворищната регулация на част от УПИ (урегулираните поземлени имоти) в двата квартала и преномерирането на част от УПИ в променения квартал 30. Проектът се намира в сградата на общинска администрация, отдел „УТ”, ет.2, стая 18. В срок до 26.03.2021г. заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.