Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе", подобект: ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“-с. Съединение

Местоположение на инвестиционното предложение: ОУ „Отец Паисий“ с. Съединение, общ. Сунгурларе, разположено в УПИ III,кв.21

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата:10.02.2021г.