Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Водовземане с мобилен помпен агрегат от повърхностни води по поречието на р. Садовска, имот №03959.0.177 и р. Луда Камчия, имот №03959.0.404, землище с. Бероново  и землище с. Дъбовица, р. Луда Камчия, имот №83137.0.85“

с инвеститор : ЕТ „Полиграф – Георги Михайлов

Местоположение на инвестиционното предложение поречието на р. Садовска, имот №03959.0.177 и р.Луда Камчия, имот №03959.0.404, землище с. Бероново  и землище с.Дъбовица, р.Луда Камчия, имот №83137.0.85

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

 

Дата:27.01.2021г.