Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе съобщава, че в «Държавен вестник» бр.5 от 19.01.2021г. е обнародвано Решение №120 от 22.12.2020г. на Общински съвет Сунгурларе, с което същият е одобрил проекта за изменение на ПУП - ПР за квартали 1, 2А и 2 ПУП с. Завет, община Сунгурларе, обл. Бургас, като се променя уличната регулация на улици: с о.т.4-3-124, с о.т.3-5-6 и с о.т.7-28-8-9 – отпада улица с о.т.4-3-124, отпада улица с о.т.3-5-6 и се създават: улица с о.т.4Б-124, улица с о.т.124-6 и улица с о.т.7-28-9. По отношение на дворищната регулация се променят УПИ: І1, ХХІV1, ХХІ1, V15, VІ16, VІІІ21, ІХ22, Х29, ХІ30, ХІІ31, ХХІ33 и ХІІІчиталище в квартал 1; УПИ І2,4, ІІ2, ІІІ2, ХХХVІ5, ІV6, ХІ14 и ХІІ16 в квартал 2А и УПИ: ХІV20, ХV22, ХVІ29, ХVІІ28, ХVІІІ31 и ХІХ32 в квартал 2, както и се създават на нов квартал 29 и УПИ Іза озеленяване.

Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2 стая 18. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” (до 18.02.2021г. включително) чрез Община Сунгурларе пред Административен съд – Бургас.