Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

  Във връзка с постъпило уведомително писмо от РИОСВ гр. Бургас и с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Сунгурларе съобщава на жителите на общината за следното инвестиционно предложение:

  „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец (ТК -1 „Агрокомерс – Терзийско“) в поземлен имот с идентификатор 72299.198.19 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе за капково напояване на лозови насаждения в землище на с. Терзийско“

  с възложител: ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали"

  Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот с идентификатор 72299.198.19 по КК на с. Терзийско, община Сунгурларе.

  В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на Община Сунгурларе, ул.”Г. Димитров" № 10 или в РИОСВ гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67.

 

  Дата: 23.12.2020г.