Обяви

 

СЪОБЩЕНИЕ

   Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 95 от 06.11.2020г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за  изработен проект за изменение на ПУП – ПР за квартали 1, 2А и 2 ПУП с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас, като се променя уличната регулация на улици: с о.т.4-3-124, с о.т.3-5-6 и с о.т.7-28-8-9 – отпада улица с о.т.4-3-124, отпада улица с о.т.3-5-6 и се създават: улица с о.т.4Б-124, улица с о.т.124-6 и улица с о.т.7-28-9. По отношение на дворищната регулация се променят УПИ: І1, ХХІV1, ХХІ1, V15, VІ16, VІІІ21, ІХ22, Х29, ХІ30, ХІІ31, ХХІ33 и ХІІІчиталище в квартал 1; УПИ І2,4, ІІ2, ІІІ2, ХХХVІ5, ІV6, ХІ14 и ХІІ16 в квартал 2А и УПИ: ХІV20, ХV22, ХVІ29, ХVІІ28, ХVІІІ31 и ХІХ32 в квартал 2, както и се създават нов квартал 29 и УПИ Іза озеленяване.

   Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ”, ет.2, стая 18. В срок до 06.12.2020г. заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.