Обяви

 
СЪОБЩЕНИЕ

   Община Сунгурларе на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 95 от 06.11.2020г. е обнародвано Решение №88 от 30.09.2020г. на Общински съвет Сунгурларе с което е одобрен проекта за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, обл.Бургас”. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2, стая 18.


 В срок до 06.12.2020г. заинтересуваните лица на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да обжалват решението чрез Община Сунгурларе до Административен съд Бургас.