Обяви

Покана за обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2019 година

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година на 30.09.2020г. от 11:00ч. в Ритуалната зала на Община Сунгурларе.

   Председателят на Общински съвет и ръководството на Община Сунгурларе канят всички граждани, институции, второстепенни разпоредители и звена на бюджетна издръжка, обществени и политически организации на територията на общината да се включат в дискусиите за изпълнението на финансовата програма на Община Сунгурларе през 2019г., като изразят своите становища и предложения.