Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас по ул. „Шишманово“ от ОК68 до ОК 65, ул..“М.Палаузов“ от ОК 70 до ОК 71, ул. „Стидово“ от ОК 75 до ОК 76, ул. „Черен дъб“ от ОК131 до ОК199, ул. „Дунав“ от ОК137 до ОК 138, ул. „Нейковска“ от ОК67 до ОК 199, ул. „В.Коларов“ от ОК66 до ОК136 и от ОК65 до ОК134, ул. „Ст.Димитров“ от ОК64 до ОК 132, ул.“Пролетарска“ от ОК133 до ОК142, ул. „Крайречна“ от ОК142 до ОК140“

Местоположение на инвестиционното предложение: гр. Сунгурларе, ул. „Шишманово“ , ул..“М.Палаузов“, ул. „Стидово“, ул. „Черен дъб“, ул. „Дунав“, ул. „Нейковска“, ул. „В.Коларов“, ул. „Ст.Димитров“, ул.“Пролетарска“, ул. „Крайречна“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:03.09.2020г.