Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Община Сунгурларе

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, в Община Сунгурларе е постъпила информация за инвестиционно предложение:

„Кланичен пункт за добив на месо от едри преживни животни в поземлен имот №10327.412.2, с. Везенково, общ. Сунгурларе“

с инвеститор: „ЗЛАТЕН КЛАС“ ЕООД

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ№10327.412.2, с. Везенково, общ. Сунгурларе

В 14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г. Димитров" № 10.

д-р. Георги Кенов
Кмет на Община Сунгурларе

Дата:26.08.2020г.