Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

   Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 68 от 31.07.2020г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, обл.Бургас”. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2, стая 18.

   В срок до 31.08.2020г. заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.