Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

„Организация на движението в централна част на гр. Сунгурларе, във връзка с промяна трасето на транзитно преминаващите автомобили“

Предвижда се промяна на габарита на улица „Кооперативна“ гр.Сунгурларе. Новият габарит е 7.80/12.00 м., включващ: 2 ленти за двупосочно движение с широчина по 2.90 м.(общо 5.80м), едната лента за успоредно паркиране с широчина 2.00 м, тротоар от северната страна 1.50 м. и тротоар от южната страна 2.30м. Уличното платно се уширява с 0.80м. за сметка на северния тротоар.

Местоположение на инвестиционното предложение: гр.Сунгурларе, ул. „Кооперативна“ в участъка от ул. „Г.Димитров“ до ул. „Христо Ботев“.

 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Дата:15.06.2020г.