Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе съобщава  на жителите на общината за своето инвестиционно предложение:

Ремонт на сгради – общинска аобственост в следните населени места в Общината: с. Завет, с. Славянци, с. Камчия, с. Черница, с. Босилково, с. Велислав, с. Подвис, с. Климаш, с. Прилеп, с. Пчелин, с. Дъбовица, с. Лозарево и гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе“.

Местоположение на инвестиционното предложение: с. Завет, с. Славянци, с. Камчия, с. Черница, с. Босилково, с. Велислав, с. Подвис, с. Климаш, с. Прилеп, с. Пчелин, с. Дъбовица, с. Лозарево и гр. Сунгурларе.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.

 

Дата:02.09.2019г.