Обяви

Покажи брой 
Изготвени са предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ 04.08.2022г.
Справка относно постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години 01.08.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 01.08.2022г.
Заповед № РД-01-99/18.07.2022г. на Директора на РЗИ Бургас относно предприемане на противоепидемични мерки в Област Бургас 20.07.2022г.
Протокол №1 08.07.2022г.
Покана за подготвителна среща по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 05.07.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 22.06.2022г.
Справка за постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.06.2022г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе 16.06.2022г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Динко А. Ангелов 07.06.2022г.
Проект на Наредба за изменение на Приложение № 1 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе 17.05.2022г.
Съобщения по чл. 32 от ДОПК до Метин К. Мехмедов 15.04.2022г.
Проект BGLD-3.002-0012-C01 „Равни възможности за по-добро бъдеще на ромите в Община Сунгурларе и Община Антоново“ 12.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 04.04.2022г.
Протокол за продължаване на разпределението на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. 04.04.2022г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води 04.04.2022г.
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти 04.04.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 18.03.2022г.