ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

  Уважаеми жители на Община Сунгурларе,

  Уведомяваме ВИ, че от 10.01.2023г. започна плащането на местните данъци и такси - данък върху недвижимите имоти, данък превозни средства и такса битови отпадъци.

  Сроковете за внасяне са следните:
  - първа вноска до 30.06.2023г.
  - втора вноска до 31.10.2023г.
  На предплатилите до 30.04.2023г. за цялата година се прави отстъпка 5%.

  Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2023г., до 30.04.2023г., до 31.07.2023г. и до 31.10.2023г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

  Относно туристическия данък - данъчно задължените лица подават в Общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

  Заплащането на данъци и такси може да се извърши по следните начини:

  - в брой или чрез ПОС устройство на касата на Отдел “МДТ“  в гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2,  стая 1 от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:30ч.;

  - в брой в кметствата на Община Сунгурларе;

  - чрез ИзиПей, ePay, Български пощи или банков път по следната сметка:
  IBAN-BG89UNCR70008421757106
  BIC- UNCRBGSF
  Кодовете за плащане са следните:
  442100 Данък върху недвижимите имоти
  442300 Данък върху превозните средства
  442400 Такса битови отпадъци
  441400 Патент
  442800 Туристически данък

  - по електронен път чрез страницата на справка и заплащане на данъчни задължения на Община Сунгурларе: https://mdt.sungurlare.org/ . Удостоверяването се извършва с Персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Клиентски идентификационен номер (КИН), който се получава от „Местни данъци и такси” лично.

  Всички данъчно задължени лица ще получат съобщения за дължимите от тях местни данъци и такси чрез писма, доставяни от упълномощен доставчик.

  За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез държавен съдебен изпълнител.