Редовно заседание на Общински съвет - Сунгурларе

  На 27 май се проведе тридесет и първо заседание на Общински съвет - Сунгурларе. На него бяха гласувани 13 точки дневен ред. Общинските съветници приеха включване на нови имоти в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година. Местния парламент гласува изменения на подробен устройствен план, отдаване под наем на имоти и включване на имоти за продажба. На заседанието приеха две записни заповеди от кметът д-р Георги Кенов за дейности по проекти за прилагане на мерки за превенция от пожари на общински гори.

  Съветниците избраха състав на комисия по устройство на територията, транспорт и безопасност на движението и комисия по околна среда и гори.

  На заседанието приеха две извънредни докладни от председателят на Общински съвет Ружди Хаджен за избор на представител на Община Сунгурларе в комисия за изработка на областна здравна кара и в комисия за изработка на областна аптечна карта.

  Съветниците гласуваха извънредна докладна записка от кметът д-р Георги Кенов, която дава съгласие за разкриване на яслена група с капацитет 18 деца в новопроектираната детска градина "Зорница" в село Грозден.